هرگونه نقل مطلب باید با ذکر این وبلاگ به عنوان مرجع ومنبع اصلی انجام شود والا مسئولیت شرعی دارد.
 

فالنامه زبور-زنان

1.حمل: زنيکه باين طالع آيدخوشرو شيرين زبان و پر مو و سرخ و سفيد و تندخو و ميان بالا باشد و طرب را دوست دارد دشمن دار باشد دروغ با او نسازد چشم زخم باو ميرسد و قدمش بر مرد مبارکست و بايد با شوهر مدارا کند و زياد فرزند آورد و عزيز پدر و مادر باشد و بجاي بلند افتد طبع او گرم و خشک است و سه خطردارد با صدقه رفع ميشود و دعاي چشم زخم با خود دارد جامه سفيد پوشدعقيق بدست کندشوهر را راضي نگه دارداز نا محرم دوري کند و حب زيور را رها کند بايد خيلي به ياد خدا باشد ماه نو بر قران يا نابالغ بيند.

حمل برج اول فالنامه زنان

هر آن زنی که به طالع حمل باشد زنیست میانه بالا و ابرو کشیده وم زیرک و عاقله و دانا و هم ستاره حضرت خدیجه کبری(ع) و در هر خانه که قدم گذارد .دولت و اقبال بر سر اهل خانه است و اولاد طاق در خانه دارد. از سه نفرآنها بهره مند شود.

شوهر مشفق و مهربان است . و در امورات خانه داری بسیار ساعی و کاردان و عاقل است.

زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و یک زن در همسایگی او با او در مقام عداوت است و نشانه آن زن کوتاه قد و ارزق چشم و سفید چهره و در ظاهر با او در مقام دوستی باشد. ودر باطن در مقام دشمنی که بیم هلاک باشد از او حذر کندو خود را به خداوند جل جلاله بسپاردو از کارهای خانگی خود بسیار عاقل و دانا و زیرک باشد.

در امورات زندگی خود بینا و دل خود را با خدا صاف کندو هرگز ناشکری نکند.

دست به هر کاری زند زود اصلاح شود . و در میان خویشان یکنفر او را نصیحت می کند و او خیال می کند با او دشمنی داردالبته نصیحت او را قبول کندتا در صدمه نیفتدو هرگز محتاج نشود و در امر دین داریخود برقرار باشد.

کاهل نمازی نباید بکند. و در امورات خانه داری و شوهر داری خود باید ثابت باشد.

مراوده با مردم ناکس نکندچون اینکار  را بکند البته هیچوقت به بلای دنیا و آخرت مبتلا نگردد.

هرگاه اولاد او نشود یا نمانددعا از سادات موسوی گیردتا بماند. و نذری هم کرده است باید ادا کندو بسازد صاحب این طالع را رخت سبز و و روز پنجشنبه و دعای جوشن کبیر و صغیر با خود دارد تا از بلیات محفوظ ماند. والله العالم بالصواب

2.ثور: حکما گويندزنيکه باين طالع باشد کوتاه قد خوشزبان پيوسته ابرو فرزند زياد آورد محبوب بيشتر مردم باشد بسيار چشم زخم خورد مورد حسد باشد و بسيار قضايا به شوهرش بگذرد راز خود را بکسي نگويد و ضرر او از زبان است بيماريش از سردي است سه خطر دارد با صدقه رفع مي شود او را بد گوئي مي باشد مراد او بتوسل بر آيدزبانشرا از دروغ و فحش نگهدارد و زياد لا اله الا الله گويد حرمت شوهر را بايد بيشتر بدارد تا او را بيشتر دوستدارد.

ثور النسا برج دوم فالنامه زنان

هر آن زنیکه به طالع ثور باشد .زنی است صالحه و خوش خلق و نیکومنظر و عاقل و دانا و زیرک و اورا بر سینه یا بر اعضاء نشانی یا خالی باشد . و آن نشانه دولت و اقبالاست .

 آن زن بد گو و دشمن بسیار داشته باشد اما کسی نتواند باو آسیبی برساند. برای آنکه توکل  با خدا دارد.

 اگر جان خود را فدای مردم کند قدر او را ندانند.

ستاره آن زن ستاره حضرت هاجر (ع) است . و از سخن خوش جان را فدا کندو هرچه سن او بالا رود کارش بهتر می شود.

مدتی است که در کار خود سرگردان است آنهم از چشم زخم و حسادت مردم است دعای چشم زخم با خود داشته باشد و صدقه به فقرای ارحام بدهد و از خود خوشنود کند . اما چنانکه کسی نفهمد . و باید با اجازه شوهر باشدتا کارش درست شود.

با شوهر مشفق و مهربان باشد و به اذیت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد .آنهم از نشانه خوشبختی است.

فرزند جفت در طالع دارد. و هرکس چیزی از او بگیرد به سختی به او پس بدهد . و در دادن خندان و در گرفتن گریان است.

یک زن با او در مقام عداوت باشد و زیاد صدمه به او رساندو به او نیش بزند اما نتواند که به او آسیبی برساندو دل خود را با خدا صاف کند. تا خداوند کار او را به صلاح بیاورد.

چون به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی یا رضوی دعا بگیرد تا رفع شود.

همیشه از درد کمر و سر بنالداز علت باد قلنج باشد. باید دوا بخورد و از زن حرام خور بد عملی حذر کند تا در بلا نیفتد .

چون ماه نو بیند بر آب جاری نظر کند .

در مدتی که از عمر او گذشته است نقصان بزرگی به او رسیده است و شانه سر خود را به کسی ندهد تا در چله نیفتد و کارش رو به تنزل و گرفتاری نگذرد.

هیچ وقت خواب خود را که می بیند به کسی باز نگویدو راز دل را با همه کس نگوید.چرا که همه کس خواب را مطابق واقع تعبیر نکنند.

طول عمر او به شش سالگی بوده است وبحمدالله گذشته و به عمر طبیعی برسد و دعای حرز ابو دجانه با خود دارد تا از بلا ایمن گردد.

صاحب این طالع را روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یاقوت تا آنکه همیشه عزیز و محترم باشد. انشاالله تعالی والله العالم بالصواب

3.جوزا:زنيکه باينطالع آيد سرخ و سفيد و خوش قد و خوش ابرو و شوهر دوست باشد فرزندش زياد و از درد شکم رنج برد بيماريش از سردي و خشکي باشد بد خواه دارد بايد از نماز اول وقت غافل نشود بايد ترک غيبت کند تا محبوب گردد .

جوز النسا’ برج سوم از فالنامه زنان

به قول حکما بادی است و ستاره ساره خاتون(ع)

 هرکس  بدین طالع از مادر متولد شده زنی باشد بلند بالا بر سینه خالی یا نشانی دارد که آن خال نشانه دولت و اقبال باشد.

و آن زن رحیمدل و چرب زبان باشد . فرزندان زیاد در طالع داردهرگاه نماند ا زعلت همزاد است دعا از سادات موسوی گیرد.

همیشه در کار خود حیران و سرگردان است باید خود را از خیالات منصرف و توکل بر خدای تعالی نماید تا در بلا نیفتد.

هیچوقت راز دل خود را به کسی نگوید که بعضی از مردم با او در مقام عداوت می باشند.لباس و شانه خود را به کسی ندهد.برای اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برای کسی نقل نکند .

در اول عمر رنج بسیار کشیده ولی در آخر عمر چنان شود که همه محتاج او گردند. و حیوانات سم شکافته آنچه در خانه باشند همه از اقبال اوست اما چه فایده که کسی قدر وی را نداند.اگرچه شوهربر اوبسیار مشفق و مهربان است .

طالع عمر وی به هفت سالگی است اما چون از این سن بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید .

مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد .

از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد و گاه گاه زود خشم گیرد و زود هم فرو نشیند.دعای امالصبیان و حرز حضرت جواد (ع) را باخود و فرزندانش داشته باشد تا ایمن باشد .

مدتی است دل در کاری بسته و خیال امر خیری دارد اما می ترسد باید توکل بر خدای نماید انشاالله عاقبت به خیر شود .

در امورات زندگانی خود بسیار سعی می کند اما چه فایده بواسطه تند خویی که دارد زحمت خود را به حدر می دهد.

برای صاحب این طالع بسازد ماه شعبان و لباس آبی و انگشتر الوان و انگشتر حدید یمنی و یاقوت تا آنکه از سحرو جادو و اذیت شیاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و بد و غیبت پرهیز کندتادر بلا نیفتد .

زنی در همسایگی او در مقام اذیت و عداوت و به چرب زبانی و خوش اخلاقی همیشه در مقام اذیت اوست باید خود را از او حفظ کند.

ماه نو را به روی خوش ببیند و روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکندو خود را نشوید تا آنکه همیشه مسرور و خوشحال باشد. انشاالله تعالی والله العالم بالحقایق الامور

4.سرطان: زنيکه بر اين طالع آيد سفيد و خشرو باشد و فرزندش زياد و محبوب شوهر گردد و با الفت با هم زيست کنند و شوهرش چشم زخم مي خورد بايد دعائي همراه دارد اين زن دو دشمن بزرگ دارد آنها را بايد با ذکر خدا و صدقه و نماز اول وقت و حسن رفتار با شوهر و تلاوت قرآن از پا در آورد حاجاتيکه دارد بايد پنجشنبه روزه گيرد و در سحر شب جمعه بطلبد

5.اسد: هر زني که باين طالع از مادر زايد نيکو طبع و خوش بيان باشد و او را علتهائي عارض شود و زود بجوش آيد و قدمش بر شوهر مبارکست و او روزي فراخ و عاقله باشد و دشمن زيادي دارد بايد از دعا و تصديق دريغ نکند دروغ و حرام باو نميسازد اولاً خود را بايد از دروغ و قسم و حرام باز دارد و اگر خون گيرد سلامت بماند فرزندانش کم است خطر بزرگي دارد با تصديق زيادبر دارد به بلائي گرفتار شود حاجتهاي خود را شب جمعه از خدا بطلبدآن مطلبي که دارد توسل جويد تا روا شود براي حفظ از چشم زخم بسيار گويد لا حول و لا قوة الا بالله

6.سنبله:زنيکه باين طالع آيد نيک وجه سرخ رو و ميانه بالا وفراخ روزي و صابر و با عفت و محسود باشد و دروغ وحرام با او نسازد و بيماري دارد که با تصديق مداوا ميشود و بهر کس نيکي کند بدي بيند زبانش را نگه دارد که از آن خطري بزرگ دارد اگر در امورش اقتصادنکند بين او و شوهرش مناقشه باشد و چهار خطر دارد با دعا برطرف ميشوداز آتش پرهيز کند و با خويشي که از او بريده صله کندتا عمرش دراز شود وقتي غمگين ميشود ذکر خدا گويد قرآن بخواند در مصيبتي که ديده اگر صبر کند خدا جبران مي کند.

7.ميزان: اين زن خوشرو و خوش زبان و نيک چشم باشدزود خشم کند و زود پشيمان شود. دروغ و حرام بر او و شوهرش نسازد. اگر از عصبانيت خودداري نکند ضرر ميکند در سخن گفتن بايد نرمي کند و دو دشمن بزرگ دارد بايد خود را بخدا سپارد. سه خطر دارد بتصديق برطرف ميشود با شوهرش گاهي بدون کينه بدي ميکند از او عذر بخواهد.

8.عقرب:زنيکه بر اين طالع آيد خوشرو و خوش قدم خوشروزي رحمدل باشد سه خطر دارد با دعا و تصديق بايد دفع کند وظيفه ي خود را بايد از بزرگان بپرسد بر غيرت و نداري مرد بايد صبر کند از جانب فرزندان رنج ميبرد ولي بايد آنها را وادار بدين کند کسي بر او رشک ميبرد بايد از او بخدا پناه برد و آن مراديکه دارد با توسل برآيد اگر نماز شب بخواند محبت شوهر و وابستگان باو زياد گردد هر گاه دلشرا غم گرد بگويد لا حول ولا قوة الا بالله يک بد گو دارد دل بکرم خدا بندد هر صبح يس بخواند هر شب صد بار لااله الا الله محمد رسول الله گويد.

9.قوس: زنيکه بر اين طالع آيد آتش مجاز و گرم باشد خوشرو و چالاک و صابر باشد از پدر و مادر بهره برد ولي از خويشان کم طالع باشد بهر کس نيکي کند بدي بيند حاسدين او زياد است بايد در عبادت خدا را کاهل نباشد و شوهرش باو محبت دارد بايد آنرا با احترام زيادتر کند و اسرار او را فاش نکند خطري دارد بايد با صدقه بر طرف شود پدر و مادررا از ياد نبرد.

10.جدي: هر زنيکه باين طالع آيد خوشرو و خوش بيان و هنر ور با غيرت و دولت مند باشد و از خويشان بي بهره باشد سه خطر دارد تا ميتواند دعاي توسل را هر روز بخواند از دروغ و قسم و غيبت دوري کند که بدردسر بزرگ نيفتد اگر کارها را با بسم الله شروع کند در نماند و به مراد رسد بيماري سختي دارد با صدقه ي زياد رفع شودآن آرزوئي که دارد فراهم ميشود دشمن بزرگي دارد چاره اش ذکر خداوند است هر صبح يس و هر شب اذان واقامه را وانگذارد براي گرفتاري چند نفر را طعام دهد

11.دلو:زنيکه باينطالع آيد خوش طبع و شوهر دوست وعزيز و با فيض باشد رنج خود و راحت ديگرانست والدينش او را بسيار دوست دارند بايد رازشرا نگهدارد و بر زحمت شوهر صبر کند و مراديکه دارد آخر برايد سه خطر دارد آنها را با صدقه بر طرف کند دشمن زياد دارد زبانشرا بايد حفظ کند بعد از نماز سه قل هوالله بخواند ضررهاي خود را با نماز اول وقت رفع کند

12.حوت:صاحب اين طالع نيک بخت و امانت دار باشد و از خويشان بهره برد و در کودکي بيماري بيند و درد شکم او را آزارد و دو خطر دارد که بايد با دعا و صدقه برطرف کند و چون بدگو دارد زياد چهار قل را بخواند و از خدمت شوهر دريغ نکند آن حاجتي که دارد با توسل بر آيد جهت ترسيکه دارد. سوره تبارک و الهيکم التکاثر را هر شب بخواند .

قسمت های اول نقل از: http://mehraban17.blogfa.com

قسمت های دوم نقل از: http://ahmad888.persianblog.ir


برچسب‌ها: کاربرد حروف ابجد, طالع بيني برج ها
  وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا @   Nikoo7.blogfa.com @کپی پیست باذکر منبع@  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM